Пловдив Опълченска 13

0882034121

Taoist Yoni egg workshop / Тао работилница с йони яйце

Taoist Yoni egg workshop (for women) / Тао работилница с йони яйце (за жени)

 

 

Yoni Eggs or Vaginal Eggs, made from powerful Obsidian Crystal potentiate female sexual energy, and have been used ancestrally by Taoist philosophy, as a tool for healing the memories of the sacred feminine. On an emotional level, the correct practice with eggs offers us a new meaning of one’s sexuality and knowledge of the body, creating a loving, validating, and respectful bond, breaking with the silencing and shame of the body.

 

Йони яйцата, направени от мощният кристал Обсидиан, засилват женската сексуална енергия. Те са били използвани от Таоистката философия още от древни времена, като иснтрумент за лекуване на спомените в женския сакрал. На емоционално ниво, правилната практика с яйце ни разкрива ново значение на нашата сексуалност и знание за тялото, създавайки любяща, утвърждаваща и почтителна връзка.

 

 

What to expect:
• The Obsidian Yoni Egg crystal is included in the cost of the workshop.
• Meditation to reconnect with the womb.
• Yoga practice for healing the pelvic floor, hips, and access to release trauma through movement.
• Meeting women with alike minds
• Activation, preparation, and instructions on how to use the Yoni egg.

 

Какво да очаквате:

• Подарък йони яйце, включено в цената на работиницата.
• Медитация за връзка с утробата.
• Йога практика за лекуване на тазово дъно и тазобедрена област, която ще ни даде достъп за освобождаване на травми чрез движение.
• Сакрален женски кръг със сходномислещи дами
• Активация, подготовка и инструкции как се използват Йони яйцата.

 

 

Who should join:

• All ages women from 18
• Woman who wants to heal sacred feminine family lineage.
• Women who suffered abuse, sexual trauma, and low self-esteem themselves
• Women who recently gave bird or any woman who wants to strengthen her pelvic floor.
• Any woman who wants to reconnect with the inner sexual power.

 

За кого е:

• Всички дами над 18
• Жени, които искат да излекуват сакралната женска родова линия.
• Жени, които са преживели травми (физически, сексуални и психически) и имат ниско самочувствие
• Жени, които скоро са родили, или просто искат да заздравят тазовото дъно.
• Всяка жена, която иска да се свърже със своята вътрешна сексуална сила.

 

 

For info and booking:
0882 034 121 – Krisi

 

Информация и записване на:

0882 034 121 – Криси

 

Dates and prices:
Saturday June 03
18:00 – 20:00 hrs.
60lv.

 

Дата и цена:
03 юни /събота/
18:00 – 20:00
60лв.

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

About the facilitator / За водещата:

 

Cindy Yohana / Синди Йоана
Over 10 years of experience as a yoga instructor./ Над 10години като учител по йога.
Certified in Hatha Yoga, Tantra Yoga, Meditation, etc./Обучена в Хата йога, Тантра йога, Медитация, и др.
Trained in Astrology and lucid dreaming. /Тренирана в Астрология и осъзнато сънуване.
Medicine woman. /Жена на медицината.

 

 

 

In 2011 got her first 300 hrs. Hatha Yoga certification, finding love in the discipline of Iyengar Yoga 3 years after with instructors such as Jawahar Bangera, Peggy Kelley, Devki Desai and others.

 

През 2011 получава първото си Хата йога обучение от 300ч., като 3 години по-късно се влюбва в дисциплината на Айенгар йога с учители като Jawahar Bangera, Peggy Kelley, Devki Desai и др.

 

 

 

Living in the Caribbean ocean since 2016, she Certified in other courses Yoga on Paddle board (2017) enjoying the environment of the beach, „Dreaming decoding and lucid dreaming“ (2018) from a direct disciple of Carlos de Leon, and finding what was missing to complete her practice in Tantra Vinyasa Yoga (200 hrs, Yoga Alliance) in 2020, when she also certified in meditation right in time when the pandemic days were starting.

 

Живее на Карибския бряг от 2016, специализира се и в други курсове като Йога на сърф/падълборд /2017/, докато се наслаждава на плажната обстановка; „Разкодиране на сънища и осъзнато сънуване“/2018/ от директен ученик на Карлос де Леон, и най-накрая намирайки липсващото парче в практиката й чрез Тантра Виняса Йога 200ч. /2020/, когато също се сертифицира и в Медитация.

 

 

 

Living in Mayan lands of Mexico and apart from Yoga philosophy, she found many similitudes in the shamanic systems learning a few from the Mayan culture but transforming her life and points of view to understand wholeness and well-being practices as just One with many forms and names, facilitating cacao ceremonies and Yoni egg workshops.

 

Израснала в земята на Маите – Мексико и далече от Йога философията, тя разкрива много сходства в шаманската система, която научава от културата на маите. И двете трансформират живота й и начина по който разбира практиките за благополучие и вижда, че са Едно, което просто има различни форми и имена – тя води както Какао церемонии, така и работилници с йони яйца.

 

 

 

She has tasted herself the power of natural medicines, as plans, elements in nature, meditation, visualization and prayers, working great with all the subconsciousness and shadow work that involves working with the obsidian Yoni egg.

 

Тя е изпробвала силата на природната медицина като растения, елементали, медитации, визуализации и молитви. Работи усилено с подсъзнателното и сянката, като включва работата с йони яйцето от обсидиан.

 

 

 

She has introduced Yoga to many during the last years, helping people to learn the value of the soft and delicate practices of Restorative Yoga as well as rediscover sexual energy & empower themselves through Tantra Yoga, helping to develop a more sustainable way of living, physical and emotionally, restoring balance and reconnecting with ourselves.

 

Тя представя йога на много хора през изминалите години, като им помага да научат стойността на меките и деликатни практики като Ресторативна йога, както и да преоткрият сексуалната енергия и сила в тях чрез тантра йога, чрез което всеки може да установи физически и емоционално стабилен начин на живот, възвръщайки баланса и връзката със себе си.

 

 

Yoga for Real Life is what she wants to teach and communicate. / Йога в истинския живот е това, което иска да предава и обучава.

 

LunaraYoga | 2024