Пловдив Опълченска 13

0882034121

Strengthening love ties through yoga / Подсилване на любовни връзки чрез йога

Strengthening love ties through Yoga / Подсилване на любовни връзки чрез йога

 

 

Beautiful workshop for couples who want to keep fomenting love. Аccording to Erich Fromm writer of „the art of love“ love can also be practiced as a verb something you practice, not just exist, can be fomented can be grown. Yoga practice in couples includes trust, touch, and connecting mind and hearths through meditation, that’s why is so recommended. Fortunately, there are many easy Yoga and Tai massage exercises that can be done by couples to treat and strengthen the relationship.

 

Прекрасна работилница за двойки, които искат да разпалят любовта. Според Ерих Фром, авторът на „Изкуството да обичаш“, любовта може да се упражнява, не просто да бъде. Може да се разпалва и расте. Йога практиката за двойки включва доверие, докосване, свързване на съзнания и сърца чрез медитация и е силно препоръчвана. За щастие има много лесни йога пози и упражнения от тай масажа, които могат да се правят от двойките за да работят върху отношенията си и да подсилят връзката си.

 

 

What to expect:

• Self-time to clear mind first

• Techniques to meditate together and get coherence

• Yoga Excersices to gain trust and cooperation.

• Tai massage techniques to use when we are exhausted

• Connection.

 

 

Какво да очакваш:

• Лично време за изчистване на съзнанието

• Техники, с които да медитирате заедно и да се свържете

• Йога упражнения за доверие и съдействие

• Техники от Тай масаж, които да използваме при умора

• Свързване

 

 

Who should join:

All ages couples (free union, married, all genders, even friends) who want to strengthen love ties.

 

 

За кого е:

Двойки във всички възрасти (на семейни начала, в брак, всеки пол, дори просто приятели), които искат да подсилят връзката си.

 

 

For info and booking:
0882 034 121 – Krisi

 

Информация и записване на:

0882 034 121 – Криси

 

 

Time and price:

Sunday 4th

16:00 – 19:00 hrs.

60lv. per person.

 

Време и цена:

04 юни /неделя/

16:00 – 19:00.

60лв. на човек.

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

About the facilitator / За водещата:

 

Cindy Yohana / Синди Йоана
Over 10 years of experience as a yoga instructor./ Над 10години като учител по йога.
Certified in Hatha Yoga, Tantra Yoga, Meditation, etc./Обучена в Хата йога, Тантра йога, Медитация, и др.
Trained in Astrology and lucid dreaming. /Тренирана в Астрология и осъзнато сънуване.
Medicine woman. /Жена на медицината.

 

 

 

In 2011 got her first 300 hrs. Hatha Yoga certification, finding love in the discipline of Iyengar Yoga 3 years after with instructors such as Jawahar Bangera, Peggy Kelley, Devki Desai and others.

 

През 2011 получава първото си Хата йога обучение от 300ч., като 3 години по-късно се влюбва в дисциплината на Айенгар йога с учители като Jawahar Bangera, Peggy Kelley, Devki Desai и др.

 

 

 

Living in the Caribbean ocean since 2016, she Certified in other courses Yoga on Paddle board (2017) enjoying the environment of the beach, „Dreaming decoding and lucid dreaming“ (2018) from a direct disciple of Carlos de Leon, and finding what was missing to complete her practice in Tantra Vinyasa Yoga (200 hrs, Yoga Alliance) in 2020, when she also certified in meditation right in time when the pandemic days were starting.

 

Живее на Карибския бряг от 2016, специализира се и в други курсове като Йога на сърф/падълборд /2017/, докато се наслаждава на плажната обстановка; „Разкодиране на сънища и осъзнато сънуване“/2018/ от директен ученик на Карлос де Леон, и най-накрая намирайки липсващото парче в практиката й чрез Тантра Виняса Йога 200ч. /2020/, когато също се сертифицира и в Медитация.

 

 

 

Living in Mayan lands of Mexico and apart from Yoga philosophy, she found many similitudes in the shamanic systems learning a few from the Mayan culture but transforming her life and points of view to understand wholeness and well-being practices as just One with many forms and names, facilitating cacao ceremonies and Yoni egg workshops.

 

Израснала в земята на Маите – Мексико и далече от Йога философията, тя разкрива много сходства в шаманската система, която научава от културата на маите. И двете трансформират живота й и начина по който разбира практиките за благополучие и вижда, че са Едно, което просто има различни форми и имена – тя води както Какао церемонии, така и работилници с йони яйца.

 

 

 

She has tasted herself the power of natural medicines, as plans, elements in nature, meditation, visualization and prayers, working great with all the subconsciousness and shadow work that involves working with the obsidian Yoni egg.

 

Тя е изпробвала силата на природната медицина като растения, елементали, медитации, визуализации и молитви. Работи усилено с подсъзнателното и сянката, като включва работата с йони яйцето от обсидиан.

 

 

 

She has introduced Yoga to many during the last years, helping people to learn the value of the soft and delicate practices of Restorative Yoga as well as rediscover sexual energy & empower themselves through Tantra Yoga, helping to develop a more sustainable way of living, physical and emotionally, restoring balance and reconnecting with ourselves.

 

Тя представя йога на много хора през изминалите години, като им помага да научат стойността на меките и деликатни практики като Ресторативна йога, както и да преоткрият сексуалната енергия и сила в тях чрез тантра йога, чрез което всеки може да установи физически и емоционално стабилен начин на живот, възвръщайки баланса и връзката със себе си.

 

 

Yoga for Real Life is what she wants to teach and communicate. / Йога в истинския живот е това, което иска да предава и обучава.

LunaraYoga | 2024