Пловдив Опълченска 13

0882034121

Energy Management through Tantra Yoga / Енергийно управление чрез Тантра Йога

Energy Management through Tantra Yoga / Енергийно управление чрез Тантра Йога

 

For tantra yoga, everything alive is sacred, there is no good or bad. It invites you to live the sacredness of human processes with joy, wisdom and contemplation. It invites the good use of energy and its expansion with the joy that in the present time has been diluted and confused with false short-term pleasure, redirecting us towards perpetual satisfaction instead of mental suffering.

A beautiful workshop and opportunity with easy practice and useful theory to apply in everyday life about how vital energy moves and creates reality.

 

В тантра йога, всичко живо е свещено и няма добро или лошо. Подканва те да живееш сакраността на човешкия процес в радост, мъдрост и наблюдение. Учи ни на правилното  използване на енергията и нейното разширение чрез радостта, което в днешно време е размито и объркано с фалшиво краткотрайно удоволствие, което ни води към психическо страдание, вместо така исканото нестихващо задоволство.

Това е прекрасна работилница и възможност с лека практика и полезна теория да приложим в ежедневието си това как движението на енергията създава реалност.

 

 

What to expect:

 

• Exercise to feel and recognize energy.

•Tantric Yoga practice.

• Conversation: leaks and allies of concentration.

• Yoga practice to calm the nervous system and reduce anxiety.

• Breathwork to awaken the electromagnetic field and ignite the spark of life.

• Meditation techniques to focus and heal.

 

Какво да очаквате:

 

• Упражнения за усещане и разпознаване на енергията.

•Тантрична йога практика.

• Беседа: врагове и приятели на съсредоточаването.

• Йога практика за успокояване на нервната система и намаляване на безпокойството.

• Дихателни техники за събуждане на електромагнитното поле и запалване искрата на живота.

• Медитационни техники  за концентрация и лекуване.

 

 

 

Who should join:

 

• People who feel a lack of time

• Persons who disperse easily

• Persons with huge plans and goals

• People who enjoy energetic subjects and want to develop a practice

• Persons who feel sick and want to heal faster.

 

 

За кого е:

 

• Хора, на които времето не им стига.

• Хора, които лесно се разсейват и разпиляват.

• Хора с големи планове и цели.

• Тези, които  се интересуват от енергетика и искат да развият практиката си.

• Хора със здравословни проблеми, които сикат да се излекуват по-бързо.

 

 

For info and booking:
0882 034 121 – Krisi

 

Информация и записване на:

0882 034 121 – Криси

 

 

Dates and prices:

Sunday June 4th

10:00 – 14:00 hrs.

70lv.

 

Дата и цена:

04 юни /неделя/

10:00 – 14:00

70лв.

 

 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••

 

 

About the facilitator / За водещата:

 

Cindy Yohana / Синди Йоана
Over 10 years of experience as a yoga instructor./ Над 10години като учител по йога.
Certified in Hatha Yoga, Tantra Yoga, Meditation, etc./Обучена в Хата йога, Тантра йога, Медитация, и др.
Trained in Astrology and lucid dreaming. /Тренирана в Астрология и осъзнато сънуване.
Medicine woman. /Жена на медицината.

 

 

 

In 2011 got her first 300 hrs. Hatha Yoga certification, finding love in the discipline of Iyengar Yoga 3 years after with instructors such as Jawahar Bangera, Peggy Kelley, Devki Desai and others.

 

През 2011 получава първото си Хата йога обучение от 300ч., като 3 години по-късно се влюбва в дисциплината на Айенгар йога с учители като Jawahar Bangera, Peggy Kelley, Devki Desai и др.

 

 

 

Living in the Caribbean ocean since 2016, she Certified in other courses Yoga on Paddle board (2017) enjoying the environment of the beach, „Dreaming decoding and lucid dreaming“ (2018) from a direct disciple of Carlos de Leon, and finding what was missing to complete her practice in Tantra Vinyasa Yoga (200 hrs, Yoga Alliance) in 2020, when she also certified in meditation right in time when the pandemic days were starting.

 

Живее на Карибския бряг от 2016, специализира се и в други курсове като Йога на сърф/падълборд /2017/, докато се наслаждава на плажната обстановка; „Разкодиране на сънища и осъзнато сънуване“/2018/ от директен ученик на Карлос де Леон, и най-накрая намирайки липсващото парче в практиката й чрез Тантра Виняса Йога 200ч. /2020/, когато също се сертифицира и в Медитация.

 

 

 

Living in Mayan lands of Mexico and apart from Yoga philosophy, she found many similitudes in the shamanic systems learning a few from the Mayan culture but transforming her life and points of view to understand wholeness and well-being practices as just One with many forms and names, facilitating cacao ceremonies and Yoni egg workshops.

 

Израснала в земята на Маите – Мексико и далече от Йога философията, тя разкрива много сходства в шаманската система, която научава от културата на маите. И двете трансформират живота й и начина по който разбира практиките за благополучие и вижда, че са Едно, което просто има различни форми и имена – тя води както Какао церемонии, така и работилници с йони яйца.

 

 

 

She has tasted herself the power of natural medicines, as plans, elements in nature, meditation, visualization and prayers, working great with all the subconsciousness and shadow work that involves working with the obsidian Yoni egg.

 

Тя е изпробвала силата на природната медицина като растения, елементали, медитации, визуализации и молитви. Работи усилено с подсъзнателното и сянката, като включва работата с йони яйцето от обсидиан.

 

 

 

She has introduced Yoga to many during the last years, helping people to learn the value of the soft and delicate practices of Restorative Yoga as well as rediscover sexual energy & empower themselves through Tantra Yoga, helping to develop a more sustainable way of living, physical and emotionally, restoring balance and reconnecting with ourselves.

 

Тя представя йога на много хора през изминалите години, като им помага да научат стойността на меките и деликатни практики като Ресторативна йога, както и да преоткрият сексуалната енергия и сила в тях чрез тантра йога, чрез което всеки може да установи физически и емоционално стабилен начин на живот, възвръщайки баланса и връзката със себе си.

 

 

Yoga for Real Life is what she wants to teach and communicate. / Йога в истинския живот е това, което иска да предава и обучава.

 

 

LunaraYoga | 2024